XV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego PTE w Rzeszowie

XV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

17 czerwca 2021 r. w Rzeszowie odbył się XV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Oddziału za okres 2015- 2021 przedstawił Prezes Zarządu Oddziału Krzysztof Kaszuba. Zjazd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium władzom Oddziału PTE  jednogłośnie. Po dyskusji odbyły się wybory nowych władz na kadencję 2021-2026.

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarządu został wybrany, na drugą kadencję, Krzysztof Kaszuba.

 

Do Zarządu Oddziału zostali wybrani:

  1. Magdalena Cyrek (członek Zarządu), doktora nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: zmiany struktur sektorowo-branżowych, w szczególności związanych z rozwojem sektora usług w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej.
  2. Renata Piętowska-Laska (sekretarz), doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Systemów Zarządzania i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.
    Zainteresowania naukowe: ekonomika pracy; produktywności systemów pracy; zarządzanie procesami, produkcją i usługami; projektowanie systemów logistycznych; ergonomia i zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Recenzent czasopism Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
  3. Jolanta Stec-Rusiecka (Wiceprezes Zarządu), adiunkt w Zakładzie Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, czynnik ludzki w zarządzaniu, kultura organizacyjna, zarządzanie projektami.
  4. Wiesław Szopiński (Wiceprezes Zarządu). dr nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: budowanie relacji z klientami, aktywność marketingowa jednostek samorządu terytorialnego.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrana została ponownie Dobrosława Rączka. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani; Agata Warmińska i Grzegorz Kołodziej.

 Delegatami na XXII Zjazd Krajowy PTE  zostali wybrani Krzysztof Kaszuba i Jolanta Stec-Rusiecka.

Zjazd przyjął jednogłośnie plan działań na lata 2021-2026 oraz zaakceptował propozycję Prezesa zorganizowania w 2024 roku konferencji z okazji 60-tej rocznicy utworzenia w Rzeszowie samodzielnego Oddziału Wojewódzkiego PTE. Proponowany tytuł konferencji: „60 lat podkarpackich przedsiębiorstw. Od realnego socjalizmu do konkurencyjnej gospodarki rynkowej”.

 

Sylwetka Prezesa Oddziału PTE w Rzeszowie.

Krzysztof Kaszuba – doktor nauk ekonomicznych. W latach 1986-1994 adiunkt w Zakładzie Nauk Społecznych i Katedrze Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Organizator i dyrektor Polsko-Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości w Rzeszowie. Projektu realizowanego w Rzeszowie, Poznaniu i Białymstoku, w latach 1991-1994, w ramach grantu Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Ohio State University. Uczestnik krótkoterminowych staży naukowo-szkoleniowych w Stanach Zjednoczonych m.in. Ohio State University i Pacific Lutheran University. W latach 1994-1997 konsultant „Micro-Enterprise Project” realizowanego w Polsce przez Bank Światowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ohio State University. Efektem projektu było m.in. utworzenie w Polsce sieci 64 Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości, 34 Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 28 Inkubatorów Przedsiębiorczości, które działają do dzisiaj. Pomysłodawca, organizator oraz w latach 1996-2013, dziekan, kanclerz i rektor utworzonej (pod patronatem SGH) przez Małopolski Instytut Gospodarczy Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Pomysłodawca i kierownik naukowy projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Francji, Włoch, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Stanów Zjednoczonych. Komentator wydarzeń społeczno-gospodarczych w polskich mediach. Członek Rady Nadzorczej „Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. (2009 r.). Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności do 2016 r. Od 2001 r. pomysłodawca i współautor rankingów i raportów: „LISTA 100 największych podkarpackich przedsiębiorstw” oraz „Aktywna Gmina Podkarpacia”. Od 2017 r. członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie oraz członek Rady Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie – funkcje społeczne.

W latach 2006 – 2008 koordynator regionalny i wykładowca w Projekcie: „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego przez  konsorcjum „Edukacja dla przedsiębiorczości” zrzeszające 21 uczelni publicznych i niepublicznych. W latach 2010 – 2013 koordynator i wykładowca w Projekcie: „Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw” realizowanego przez konsorcjum 5 uczelni. W latach 2010 – 2014, koordynator projektów badawczych oraz współautor publikacji: „Analiza potencjału przedsiębiorczości trzech regionów: podkarpackiego, lwowskiego, grodzieńskiego; „Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu”; „Analiza porównawcza potencjału eksportowego średnich przedsiębiorstw w Kraju Preszowskim we Wschodniej Słowacji i podregionie krośnieńsko-przemyskim na Podkarpaciu”.

W latach 2013 – 2015 koordynator uczelniany projektu badawczego i współautor raportu: „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem trwałego rozwoju regionalnego” realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania we współpracy m.in. z University of Washington w Seattle.

Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza, przedsiębiorczość, rynek finansowy, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

Drobiazgi: pilot wycieczek zagranicznych, organizator i pilot wypraw trampingowych do krajów Europy, Bliskiego Wschodu, Mongolii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej, Meksyku, Stanów Zjednoczonych. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerów Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu (podporucznik).